BZK: begroting zonder verrassingen

Over één zinnetje in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontstond direct enige verwarring. Er staat letterlijk in dat de nullijn in de publieke sector voor 2014 zal worden voortgezet. Maar koning Willem-Alexander was nog niet klaar met het uitspreken van de Troonrede, waarin hij er ook melding van maakte, of minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten dat er toch geld gevonden was om de cao-onderhandelaars ruimte te geven afspraken te maken over een eventuele loonstijging in 2014.

Verder kent de begroting van minister Plasterk geen verrassingen. In 2014 zal het wetsvoorstel voor de samenvoeging van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bij de Tweede Kamer worden ingediend. Dat ligt op dit moment nog ter consultatie. Als het aan de bewindsman ligt is de samenvoeging op 1 januari 2016 een feit, maar er zijn – gezien de weerstand in de provincies zelf – nog wel wat hobbels te nemen. Samen met dit wetsvoorstel zal Plasterk een inhoudelijke agenda voor de nieuwe provincie opstellen, waarin hij ingaat op de taken, bevoegdheden en budgetten. Eind 2013 wordt het wetsvoorstel dat erin voorziet dat ook lokale partijen onder de Wet financiering politieke partijen vallen voor consultatie ingebracht. In 2014 kan dan de parlementaire behandeling plaatsvinden.

Regeldruk
Tot en met 2016 wil het kabinet voor burgers en professionals 400 miljoen euro aan besparingen realiseren door de regeldruk te verminderen. Die maatregel is onderdeel van het kabinetsstreven om in 2017 2,5 miljard bezuinigd te hebben op onder meer de administratieve lasten. Er wordt begonnen met de regeldruk in de schuldhulpverlening, het vrijwilligerswerk, de Wet maatschappelijke ondersteuning en bij de politie. Medio 2014 zal Plasterk bepalen waar de regeldruk verder nog aangepakt gaat worden. Een van de aandachtspunten vormt de decentralisatie van taken naar gemeenten op het gebied van ondersteuning, participatie en jeugd. Nieuwe regeldruk moet voorkomen worden, maar Plasterk laat in het midden hoe hij dat denkt te gaan doen.

Verder geeft hij nog aan dat het ook in 2014 mogelijk blijkt om onder voorwaarden wet- en regelgeving buiten werking te stellen. Wettelijke regels of procedures mogen immers ‘niet knellen of slimmer werken in de weg staan’, aldus de minister.

Topinkomens
In 2014 verschijnt de eerste rapportage over de Wet normering topinkomens (WNT) die per 1 januari 2013 in werking is getreden. Het in de WNT vastgelegde bezoldigingsmaximum van 130 procent van het ministerssalaris wordt verlaagd naar 100 procent. Een conceptwetsvoorstel hiertoe wordt nog in 2013 in consultatie gebracht. Deze norm moet op termijn ook gaan gelden voor niet-bestuurders in de (semi-)publieke sector.

Het kabinet neemt extra maatregelen om misbruik en fraude bij toeslagen tegen te gaan, zo liet eerder dit jaar al weten. De Belastingdienst en het ministerie van BZK gaan deze maatregelen implementeren. De hiermee gemoeide kosten bedragen respectievelijk 25 en 8 miljoen euro.

Grondwetswijzigen
Aan de vooravond van de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk maakt Plasterk melding van een aantal wetsvoorstellen rondom democratie en rechtsstaat die in voorbereiding zijn. Zo wordt er eind van dit jaar een voorstel tot modernisering van artikel 13 van de Grondwet (onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim) bij de Kamer ingediend. Hiermee moet de onschendbaarheid worden uitgebreid naar alle moderne communicatiemiddelen. Ook kan de Tweede Kamer in de loop van 2014 een voorstel tot opneming in de Grondwet van het recht op een eerlijk proces en van de toegang tot de rechter tegemoet zien. Op het departement wordt momenteel ook gewerkt aan een beschouwing op hoofdstuk 7 van de Grondwet, waarbij het gaat om grondwettelijke wijzigingen ten aanzien van waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

Verschenen in SC, 18 september 2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s